Poradíme, pomôžeme, vypracujeme

Už nemusíte bojovať s faktúrami, číslami a účtovníctvom sami.

Účtovnícke služby

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie účtovných dokladov klienta – faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, interné doklady
Kontrola formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov, triedenie, systemizácia, zaúčtovanie
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku, podlimitného majetku
Inventarizácia účtov hlavnej knihy k poslednému dňu účtovného obdobia
Asistencia pri inventúrach majetku
Vyhotovenie ročnej účtovnej závierky v rozsahu Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke
Poskytovanie reportov o priebežnom výsledku hospodárenia, o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti, výstupy podľa individuálnych požiadaviek klienta
Vypracovanie metodických účtovných postupov a účtovných smerníc
Príprava dokladov a výstupov pre audit a spolupráca s audítorom
Príprava zápisníc z valného zhromaždenia spoločnosti

Jednoduché účtovníctvo /daňová evidencia/paušálne výdavky

Rozsah agendy pri jednoduchom účtovníctve:
Vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov, pomocných kníh (evidencia cenín, zásob, majetku,)
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v rozsahu : Výkaz o príjmoch a výdavkoch , Výkaz o majetku a záväzkoch
Inventarizácia majetku k súvahovému dňu
Rozsah agendy pri daňovej evidencii:
Evidencia zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v časovom slede , evidencia prijatých a vydaných účtovných dokladov
Evidencia hmotného a nehmotného majetku zaradeného do podnikania
Evidencia zásob
Evidencia pohľadávok a záväzkov
Rozsah agendy pri paušálnych výdavkoch:
Evidencia o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
Evidencia o zásobách a pohľadávkach

Mzdové účtovníctvo

Mzdy :
Výpočet mesačných miezd, vyhotovenie príkazu na úhradu miezd, odvodov a dane zo mzdy v PDF, alebo súbore xml slúžiacom na import príkazu na úhradu v banke, alebo priamo importovanie príkazu na úhradu v banke klienta
Vyhotovenie mesačných výkazov poistného na zdravotné a sociálne poistenie, vyhotovenie Prehľadu o dani zo závislej činnosti

Čo o nás hovoria naši klienti

„So službami CORINA s.r.o. som veľmi spokojný, pretože kedykoľvek potrebujem poradiť alebo riešiť nejaký účtovný problém, viem, že sa môžem spoľahnúť na CORINA s.r.o. . O tejto spokojnosti svedčí aj fakt, že máme spoluprácu už viac ako 15 rokov ....“

+421 Design Studio, s.r.o.

+421 Web Services, s.r.o.

„S účtovníckými službami firmy CORINA s.r.o som spokojná, oceňujem najmä vždy ústretovú komunikáciu, spoľahlivosť, dôslednosť. Je fajn mať sa na koho v týchto veciach spoľahnúť“.

PhDr. Marta Halašová, PhD., znalec

„S Corina s.r.o spolupracujeme od roku 1998. od kedy nám zabezpečuje komplexné účtovné služby, účtovné poradenstvo a iné služby podľa potreby. Vzhľadom na dĺžku spolupráce som plne spokojný s prístupom aj nasadením. ktorej výstupom bola vždy načas a správne spracovaná agenda.“

Ing. Roman Gajdoš, konateľ MVE Slovakia, s.r.o.

01CorinaLogoPozdlz
Sme členom

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska
ZÚS – Združenie účtovníkov Slovenska

© 

2024

 - Corina s.r.o.  Všetky práva vyhradené.